Návrh usnesení VH 2014

SVAZ PRŮMYSLOVÝCH MLÝNŮ ČR

Marie Cibulkové 394/19, 140 00 Praha 4

Návrh

USNESENÍ

z valné hromady Svazu průmyslových mlýnů ČR, konané dne

5. června 2014 v hotelu Zlatá Štika v Pardubicích

 

Valná hromada Svazu průmyslových mlýnů ČR po projednání schváleného programu a diskusi:

A – schvaluje

1. Zprávu představenstva svazu od poslední valné hromady přednesenou, předsedou  svazu Ing. Pavlem Hrdinou.

2. Zprávu o hospodaření a zprávu dozorčí rady svazu, přednesenou jejím předsedou        Ing. Josefem Vítkem.

 

C – bere na vědomí :

1. Kooptaci člena představenstva za GoodMills Česko a.s.

2. Kooptaci člena představenstva místo Zdeňka Zimmera pana Ing. Zdeňka Slámu nového ředitele Mlýnů J.Voženílek spol. s r.o.

 

D) – ukládá představenstvu svazu :

1) Zajistit informační činnost :

  • poskytovat členům aktuální informace podle potřeby a formou zpráv na webových stránkách svazu
  • vydat Mlynářskou ročenku 2014
  • vydávat čtvrtletník Mlynářské noviny a Mlynářskou ročenku k datu valné hromady svazu,
  • zvýšit povědomí o oboru na veřejnosti – diferencovaně a nenásilně, včetně masových sdělovacích prostředků.

2) Zastupovat zájmy členů svazu z hlediska zajištění surovin pro mlýnskou výrobu :

  • zastupovat svaz v komoditním výboru pro obiloviny SZIF,
  • prosazovat požadavky na parametry kvality nakupovaných obilovin, včetně doporučování vhodných odrůd, a to při všech jednáních s partnerskými svazy a organizacemi zemědělců.

3) Provádět poradenskou činnost :

  • organizovat individuální poradenskou činnost potřebnou pro podnikání jednotlivých mlýnských subjektů na základě jejich požadavků, zaměřenou především na kvalitu a bezpečnost potravin, technologii, inovace, investice do výrobní základny.

4) Realizovat   aktivní   přístup   při využívání   dotačních   programů (národních   i

   strukturálních fondů EU) pro mlýnský průmysl.

   Informovat členy o možnostech získávání těchto finančních podpor a poskytovat jim

pomoc při jejich získávání v novém dotačním období od roku 2014.

5) Zajistit odborné vzdělávání pro pracovníky v oboru :

–          akreditovat kurzy pro profesní kvalifikace v oboru mlynář a jednat o akreditaci odborných kurzů pro techniky,

–          dokončit přípravu a vydání odborných publikací Mlynářská technologie 3,

–          pokračovat ve spolupráci s partnery prostřednictvím sektorové dohody na zajištění počátečního a průběžného vzdělávání pracovníků v oboru.