Plnění usnesení VH 2013

SVAZ PRŮMYSLOVÝCH MLÝNŮ ČR

Marie Cibulkové 394/19, 140 00 Praha 4

PLNĚNÍ USNESENÍ

z valné hromady Svazu průmyslových mlýnů ČR, konané dne 27. června 2013 v Nupakách u Prahy

1) Zajistit informační činnost :

  • poskytovat členům aktuální informace podle potřeby,

informace byly poskytovány prostřednictvím Mlynářských novin, dále na dvou organizovaných setkáních mlýnských podnikatelů a individuálně po telefonu, nebo jednání s podnikateli. Nebyl splněn úkol aktualizovat webové stránky svazu v aktivní nástroj komunikace. Takto fungují od konce dubna 2014. Tento úkol zůstává pro další období. Každý člen se může po registraci podílet na jejich tvorbě.

  • vydávat čtvrtletník Mlynářské noviny a Mlynářskou ročenku k datu valné hromady svazu,

MN byly v roce 2013 vydány pouze 3x, chybí jedno vydání, které bude nahrazeno v tomto roce. Mlynářská ročenka vyjde až na základě rozhodnutí řádné valné hromady 2014.

  • zvýšit povědomí o oboru ve veřejnosti – diferencovaně a nenásilně, včetně masmédií.

největší kampaň proběhla v srpnu a v září 2013 – ve všech hlavních médiích, dále naše stanoviska v týdeníku Zemědělec (září, prosinec, březen), články v Potravinářské revue (únor), význam má pekařská sobota Rožnov – svaz společně se Společenstvem přispívá Valašskému muzeu v přírodě (5 tis.Kč).Významně přispíval Ing.Pavel Skřivan v Potravinářském zpravodaji, Pekařské ročence, v Potravinářské revue. Byla také hodnocena mouka z maloobchodní sítě. Výsledky publikované v DNES jsou sice kritizovány, ale svou pozitivní úlohu splnily, protože všechny parametry vyhověly.

  • obnovit webové stránky svazu,

tento úkol byl splněn až na konci dubna 2014. Představenstvo svazu vyslovilo nespokojenost činnosti sekretariátu (externí služba vykonávaná Pavlem Filipem). Příčinou byla přetíženost. Představenstvo proto řeší možnosti profesionalizace práce sekretariátu/tajemníka svazu. Problémem jsou ale nedostatečné finanční zdroje. Proto je třeba zvážit rozdělení finančních zdrojů v rámci rozpočtu a rozhodnout o prioritách.

2) Zastupovat zájmy členů svazu z hlediska zajištění surovin pro mlýnskou výrobu :

  • zastupovat svaz v komoditním výboru pro obiloviny SZIF,

zastupuje Ing. Alt – jednání bylo svoláno pouze 1x, protože SZIF není do trhu zapojen.

  • zabezpečit monitoring kvality sklizně a odbornou analýzu jejich výsledků, která bude prezentována na pravidelné konferenci v Kroměříži,uskutečnila se Konference k jakosti obilovin ze sklizně roku 2013, kde se prezentovaly výsledky, dále v Mlynářských novinách. Letos svaz nepodpořil monitoring žádnou finanční dotací. Proto ve výsledku převažovaly pouze technologické ukazatele. Pokud jde o kontaminanty, tak počet analýz nezaručuje statisticky objektivní údaje.
  • prosazovat parametry kvality obilovin v obchodních vztazích, včetně doporučování odrůd,

prováděno na jednání odrůdové komise UKZUZ (Doc.Hrušková), dále na zasedání komoditního výboru pro obiloviny SZIF, při jednání na AK ČR (Jaroslav Chochole a Pavel Filip).

3) Provádět poradenskou činnost :

  • organizovat individuální poradenskou činnost potřebnou pro podnikání jednotlivých mlýnských subjektů na základě jejich požadavků, zaměřenou především na kvalitu a bezpečnost potravin, technologii, inovace, investice do výrobní základny.Svaz zpracoval a vydal doporučení z hlediska výživových hodnot mlýnských výrobků. Kompletní materiál bude vydán tiskem.

4) Realizovat   aktivní   přístup   při využívání   dotačních   programů pro mlýnský průmysl.

   Informovat členy o možnostech získávání těchto finančních podpor a poskytovat jim

pomoc při jejich získávání v novém dotačním období od roku 2014.

   Bylo poskytnuto poradenství pro poslední dvě kola příjmu žádostí programu do roku 2013, byla zpracována studie požadavků mlýnů pro zvýšení konkurenceschopnosti na MZe.

5) Připravit a realizovat druhou etapu odborného vzdělávání

–          akreditovat kurzy pro profesní kvalifikace v oboru mlynář a jednat o akreditaci kurzů pro techniky,

kurzy jsou ve schvalovacím řízení. V roce 2013 byla obnovena profese MLYNÁŘ a je možné vykonávat zkoušky. V současné době začala příprava profesních kvalifikací techniků.

–          dokončit přípravu a vydání odborných publikací Mlynářská technologie 2 a 3,

Mlynářská technologie 2 – je předkládány na dnešní valné hromadě. Mlynářská technologie 3 je zpracována na 50% a je reálná možnost jí vydat do konce letošního roku.

–          pokračovat ve spolupráci s partnery na zajištění počátečního a průběžného vzdělávání pracovníků.

škola v Pardubicích je i přes podporu v krizi z hlediska počtu studentů. Svaz zorganizoval 1x kurz + organoleptické zkoušky, 1 x kurz pro začátečníky – pomocníky mlynáře, 2 x uzavřené kurzy ve firmách.